تورهای مشهد مقدس

تورهای ريلي


تاریخ حرکتهتلتعداد شب اقامتخدماتقیمت (تومان)
6 اسفندشهدا/مهرگان4 شب و 5 روز اقامتفولبرد + ترانسفر راه آهن650000
6 اسفندبستان4 شب و 5 روز اقامتفولبرد + ترانسفر راه آهن690000
6 اسفنداستار4 شب و 5 روز اقامتفولبرد + ترانسفر راه آهن720000
6 اسفندخیام4 شب و 5 روز اقامتفولبرد + ترانسفر راه آهن850000
6 اسفنداطلس4 شب و 5 روز اقامتفولبرد + ترانسفر راه آهن1100000


تاریخ حرکتهتل تعداد شب اقامتخدماتقیمت (تومان)
6 بهمنسویت یاسر4 شب و 5 روز اقامتفولبرد – ترانسفر راه آهن670000
6 بهمنشهدا/مهرگان4 شب و 5 روز اقامتفولبرد – ترانسفر راه آهن690000
6 بهمنخیام/استار4 شب و 5 روز اقامتفولبرد – ترانسفر راه آهن760000
6 بهمناطلس4 شب و 5 روز اقامتفولبرد – ترانسفر راه آهن1200000


 تور هاي هوايي

تاریخ پروازهتلتعداد شب اقامتخدماتقیمت (تومان)
14 بهمنسینا3 شب فولبرد + ترانسفر فرودگاهی760000
14 بهمنگل سرخ3 شب فولبرد + ترانسفر فرودگاهی1060000
14 بهمنحیات شرق/سارینا3 شب فولبرد + ترانسفر فرودگاهی1160000
14 بهمنمهر3 شب فولبرد + ترانسفر فرودگاهی1200000
14 بهمنالماس یک/ایران/توحید نوین3 شب فولبرد + ترانسفر فرودگاهی1250000
14 بهمنبشری3 شب فولبرد + ترانسفر فرودگاهی1370000
14 بهمنجواد3 شب فولبرد + ترانسفر فرودگاهی1390000
14 بهمندرویشی3 شب صبحانه + ترانسفر فرودگاهی1780000


تاریخ پروازهتلتعداد شب اقامتخدماتقیمت تور (تومان)
20 بهمنالینا4 شب اقامتفولبرد – ترانسفر فرودگاهی1210000
20 بهمنرزطلایی4 شب اقامتفولبرد – ترانسفر فرودگاهی1250000
20 بهمنامیرکبیر4 شب اقامتفولبرد – ترانسفر فرودگاهی1290000
20 بهمنخیام4 شب اقامتفولبرد – ترانسفر فرودگاهی1360000
20 بهمنقدس4 شب اقامتفولبرد – ترانسفر فرودگاهی1410000
20 بهمنآرین4 شب اقامتفولبرد – ترانسفر فرودگاهی1450000
20 بهمنحیات شرق4 شب اقامتفولبرد – ترانسفر فرودگاهی1550000
20 بهمنگل سرخ4 شب اقامتفولبرد – ترانسفر فرودگاهی1570000
20 بهمنمهر4 شب اقامتفولبرد – ترانسفر فرودگاهی1670000
20 بهمناطلس4 شب اقامتفولبرد – ترانسفر فرودگاهی1710000
20 بهمنایران4 شب اقامتفولبرد – ترانسفر فرودگاهی1850000
20 بهمنجواد/مشهد4 شب اقامتفولبرد – ترانسفر فرودگاهی1920000
20 بهمنبشری4 شب اقامتفولبرد – ترانسفر فرودگاهی1990000


تاریخ پروازهتلتعداد شب اقامتخدماتقیمت (تومان)
6 بهمنعرش3 شبفولبرد + ترانسفر فرودگاهی1120000
6 بهمناطلس3 شبفولبرد + ترانسفر فرودگاهی1180000
6 بهمنمهر3 شبفولبرد + ترانسفر فرودگاهی1300000
6 بهمنتوحیدنوین/حیات شرق3 شبفولبرد + ترانسفر فرودگاهی1370000
6 بهمنگل سرخ3 شبفولبرد + ترانسفر فرودگاهی1420000
6 بهمنایران/جواد3 شبفولبرد + ترانسفر فرودگاهی1620000
6 بهمنالماس یک3 شبفولبرد + ترانسفر فرودگاهی1720000
6 بهمنبشری3 شبفولبرد + ترانسفر فرودگاهی1740000
6 بهمندرویشی3 شبصبحانه + ترانسفر فرودگاهی2020000
 براي وارد شدن در كانال تلگرام ابتدا فيلتر شكن خود را روشن كنيد