تورهای کیش

تورهای هوایی کیش

تاریخ پروازهتلتعداد شب اقامتخدماتقیمت (تومان)
8 اسفندقائم5 شب صبحانه- اسقبال فرودگاهی1100000
8 اسفندگرند/سانرایز5 شب صبحانه- اسقبال فرودگاهی1150000
8 اسفندقائم لوکس5 شب صبحانه- اسقبال فرودگاهی1220000
8 اسفندآرامش/پارسیان5 شب صبحانه- اسقبال فرودگاهی1330000
8 اسفندهلیا5 شب صبحانه- اسقبال فرودگاهی1400000
8 اسفندپارمیدا5 شب صبحانه- اسقبال فرودگاهی1490000
8 اسفندصدف5 شب صبحانه- اسقبال فرودگاهی1530000
8 اسفندبین المللی لیلیوم5 شب صبحانه- اسقبال فرودگاهی1590000
8 اسفندمریم5 شب صبحانه- اسقبال فرودگاهی1730000
8 اسفندایران5 شب صبحانه- اسقبال فرودگاهی1750000
8 اسفندبین المللی کیش5 شب صبحانه- اسقبال فرودگاهی1800000
8 اسفندشایگان/کوروش5 شب صبحانه- اسقبال فرودگاهی1850000
8 اسفندشایان5 شب صبحانه- اسقبال فرودگاهی1950000
8 اسفندمیراژ5 شب صبحانه- اسقبال فرودگاهی2090000


تاریخ پروازهتلتعداد شب اقامتخدماتقیمت (تومان)
6 اسفندقائم5 شب صبحانه – استقبال فرودگاهی1250000
6 اسفندلوتوس/سانرایز5 شب صبحانه – استقبال فرودگاهی1290000
6 اسفندقائم لوکس5 شب صبحانه – استقبال فرودگاهی1350000
6 اسفندگرند5 شب صبحانه – استقبال فرودگاهی1390000
6 اسفندسارا/هلیا5 شب صبحانه – استقبال فرودگاهی1550000
6 اسفندبین المللی لیلیوم5 شب صبحانه – استقبال فرودگاهی1790000
6 اسفندکوروش5 شب صبحانه – استقبال فرودگاهی2250000


تاریخهتلتعداد شب اقامتخدماتقیمت (تومان)
4 اسفندسیمرغ4 شبصبحانه- اسقبال فرودگاهی1090000
4 اسفندآبادگران/سانرایز4 شبصبحانه- اسقبال فرودگاهی1190000
4 اسفندلوتوس4 شبصبحانه- اسقبال فرودگاهی1290000
4 اسفندگرند4 شبصبحانه- اسقبال فرودگاهی1360000
4 اسفندپارسیان4 شبصبحانه- اسقبال فرودگاهی1390000
4 اسفندهلیا4 شبصبحانه- اسقبال فرودگاهی1460000
4 اسفندقائم تاپ4 شبصبحانه- اسقبال فرودگاهی1550000
4 اسفندکوروش4 شبصبحانه- اسقبال فرودگاهی1750000
4 اسفندلیلیوم4 شبصبحانه- اسقبال فرودگاهی1790000
4 اسفندایران4 شبصبحانه- اسقبال فرودگاهی1820000
4 اسفندشایگان/مریم4 شبصبحانه- اسقبال فرودگاهی2050000
4 اسفندپارمیس4 شبصبحانه- ناهار- اسقبال فرودگاهی2150000


تاریخ پروازهتلتعداد شب اقامتخدماتقیمت (تومان)
18 بهمنسانرایز4 شبصبحانه + استقبال فرودگاهی1550000
18 بهمنقائم4 شبصبحانه + استقبال فرودگاهی1590000
18 بهمنشایلی/گرند4 شبصبحانه + استقبال فرودگاهی1650000
18 بهمنقائم اتاق لوکس4 شبصبحانه + استقبال فرودگاهی1750000
18 بهمنپارسیان4 شبصبحانه + استقبال فرودگاهی1800000
18 بهمنهلیا4 شبصبحانه + استقبال فرودگاهی1850000
18 بهمنپارمیدا4 شبصبحانه + استقبال فرودگاهی1920000
18 بهمنلیلیوم/مریم4 شبصبحانه + استقبال فرودگاهی2120000
18 بهمنکوروش4 شبصبحانه + استقبال فرودگاهی2200000
18 بهمنایران4 شبصبحانه + استقبال فرودگاهی2300000
18 بهمنمیراژ4 شبصبحانه + استقبال فرودگاهی2390000


تاریخ پروازهتلتعداد شب اقامتخدماتقیمت تور (تومان)
10 بهمنپانیذ5 شبصبحانه + استقبال فرودگاهی1420000
10 بهمنتعطیلات5 شبصبحانه + استقبال فرودگاهی1600000
10 بهمنگرند5 شبصبحانه + استقبال فرودگاهی1800000
10 بهمنقائم/شایلی/آرامش5 شبصبحانه + استقبال فرودگاهی1920000
10 بهمنهلیا5 شبصبحانه + استقبال فرودگاهی2150000
10 بهمنبین المللی لیلیوم5 شبصبحانه + استقبال فرودگاهی2190000
10 بهمنایران/پارمیدا5 شبصبحانه + استقبال فرودگاهی2250000
10 بهمنپارمیس5 شبصبحانه + استقبال فرودگاهی2690000


براي وارد شدن در كانال تلگرام ابتدا فيلتر شكن خود را روشن كنيد