بسته بندي

بسته بندي كالا

بسته بندي كالا
بسته‌بندی به‌عنوان یک سیستم هماهنگ توصیف می‌‌شود که هدف از آن، آماده‌سازی کالا جهت حمل و نقل، توزیع، انبار کردن، فروش و مصرف است.  دو نوع بسته بندی برای کالاها وجود دارد که هر یک از این سطوح دارای اهداف مختلفی بوده و تفاوت هایی با یکدیگر را دارند.  انواع بسته بندی 1.  بسته بندی اولیه2 بسته بندی برای حمل ونقل بسته بندی اولیه :كارخانه يا مركز توليد كننده بسته به نوع كالا جهت جلوگيري از تغييرات كمي و كيفي مسئول اين نوع بسته بندي مي باشد. بسته بندي اوليه بسته بندی برای حمل و نقل: هدف از این بسته بندی این است که مشخصات مهم کالا و صفات اصلی آن در فاصله زمانی ...
ادامه متن